21-44384401

گروه نیکل گستر

  دکتر یاسر قدردان  
دکتر یاسر قدردان
مدیر عامل
09123806890
  مهندس محبوبه علیپور  
مهندس محبوبه علیپور
مدیر اجرایی
09128448753
  مهندس بنیامین قرنفلی  
مهندس بنیامین قرنفلی
سرپرست بازرگانی
09128448751
  مهندس نیلوفر افشار  
مهندس نیلوفر افشار
کارشناس بازرگانی
09120880645
  مهندس شایان زالی  
مهندس شایان زالی
کارشناس بازرگانی
09120880643
  مهندس آرزو عبدی  
مهندس آرزو عبدی
کارشناس بازرگانی
09120880866
  مهندس نسیم یعقوبی  
مهندس نسیم یعقوبی
کارشناس بازرگانی
09120880641
  مهندس علی محمدی  
مهندس علی محمدی
کارشناس بازرگانی
09128448227
  مهندس مسعود قره چماقلو  
مهندس مسعود قره چماقلو
سرپرست فنی
09120880642
  مهندس پریسا نعمت پور  
مهندس پریسا نعمت پور
کارشناس فنی
09123877849

انتخابگر پوسته

  • بازگشت به بالای سایت